ESLP zveřejnil své rozhodnutí ve věci Usnul proti České republice.

Vážení čtenáři, milí klienti, stěžovatel, soudní exekutor, neúspěšně tvrdil, že kárné řízení proti němu nebylo spravedlivé, a to zejména z důvodu, že neměl možnost napadnout rozhodnutí kárného soudu odvoláním. Stěžovatel před Evropským soudem pro lidská práva namítal, že kárné řízení, ve kterém mu byla uložena pokuta 25 000 Kč za kárné provinění, bylo nespravedlivé. In concreto poukazoval na nemožnost napadnout rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu odvoláním a nerespektování některých procesních pravidel kárným soudem.

ESLP na případ stěžovatele vztáhl nedávné závěry velkého senátu ve věci Grosam proti České republice. Ten konstatoval, že kárná řízení se soudními exekutory v českém právním řádu nejsou řízeními trestními ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech. Kárně stíhaní se proto nemohou dovolávat záruk spravedlivého procesu, které Úmluva přiznává pouze osobám, jež čelí trestnímu obvinění. Platí to i pro právo na odvolání podle článku 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Z tohoto ani žádného jiného ustanovení Úmluvy nelze dovozovat povinnost státu zaručit jednotlivcům v disciplinárních řízeních opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí kárného orgánu. O rozsudku velkého senátu z června letošního roku informovalo Ministerstvo spravedlnosti ZDE.

Ostatní námitky stěžovatele ESLP prohlásil za zjevně neopodstatněné. Kárný soud se všemi argumenty stěžovatele náležitě zabýval a vypořádal se s nimi způsobem, který nelze považovat za svévolný ani zjevně nerozumný. Rozhodnutí je konečné.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ESLP, Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, Ministerstva spravedlnosti a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista 

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top