Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR) na webových stránkách výkupu nemovitostí v Praze

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je pan Mgr. Jaroslav Oborný, IČ 45707596, (dále jen: „správce"). Kontaktní údaje správce jsou: tel. č.: 603 278 555 a e-mail: oborny@gmail.com.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: Jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Jezdinský, podnikový právník, tel. č.: 774 335 506 a e-mail: jezdinsky@jurisreal.cz.

II. Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu správce. Jde nejčastěji o údaje jako: 

 1. Jméno, příjmení, akademický titul, e-mail a telefonní číslo,
 2. údaje z katastru nemovitostí,
 3. V případě některých vybraných služeb (např. právní služby, hypoteční služby, daňové služby atd.) se jedná i o následující další údaje:Adresa trvalého pobytu, doručovací poštovní adresa, datum narození, RČ nebo IČO, číslo bankovního účtu, které obchodní banky, katastrální úřady, civilní soudy nebo finanční úřady přímo vyžadují.

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Bez konkrétních osobních údajů není v tomto smyslu možné platně uzavřít či jen sepsat jakoukoliv smlouvu či dokonce plnou moc.

Konkrétně se jedná o následující účely:

 • Poskytování realitních služeb,
 • informování o stavu poskytované realitní služby či vývoji realitního případu,
 • doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb.

Vaše e-mailová adresa či telefonní číslo je potřeba pro telefonní či e-mailovou komunikaci a splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek v našem portfoliu. 

VI. Legální důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy"),
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 V. Osobní údaje sdílené s třetími stranami

Některé vybrané služby, jako jsou: Právní služby, daňové služby, hypoteční služby, dražby, resp. výkupy nemovitostí v exekuci, jsou dle platného právního řádu České republiky realizovány ve spolupráci s třetími stranami. Podle povahy poskytovaných služeb jsou tak sdílené Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny.

Jestliže si klient neobjednal žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak žádná data nebyla logicky samozřejmě nikomu (žádné třetí straně) předána!

Pokud jste jen jako návštěvníci navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou však anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude ze strany správce probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo jeho oprávněného zájmu.

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Klient má zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

VIII. Ochrana osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tato opatření patří:

 • Anonymizace osobních údajů,
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby správce,
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,
 • víceúrovňový firewall,
 • antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů. 

 V Praze dne 25. května 2018

 

Kontaktujte mě!

Nejsme bezplatnou právní poradnou!

tel.: +420 603 278 555
e-mail: oborny@gmail.com

Mgr. Jaroslav Oborný
Šrobárova 2100/49
130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 45707596

Vytvořit jiný kód
xx
Odeslat dotaz

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top